درباره پیش دبستان

کادر اداری
       
زهرا گودرزی عطارد شکرگزار جهرمی شیوا جعفری   مرضیه قدیمی
مدیریت معاون انضباطی معاون اجرایی معاون آموزشی واله یار

 

کادر آموزشی
       
فاطمه بازیار مهسا ماندنی سمیه قاسم پور سپیده یگانه
مربی مربی مربی مربی